Polityka prywatności Akademii Mali Wielcy

Data publikacji: 22 września 2022 r.

Data ostatniej aktualizacji: (gdy taka aktualizacja będzie)

W Akademii Mali Wielcy poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i szanujemy Twoje prawa, dlatego przygotowaliśmy niniejszy dokument – Politykę Prywatności.

Polityka Prywatności jest to dokument, w którym informujemy jakie i czyje dane, na jakiej podstawie oraz w jakim celu przetwarzamy. Dokument ten zawiera także informacje o prawach osób, których dane przetwarzamy.

Polityka prywatności jest to również dokument, który będzie zmieniał się wraz z rozwojem naszej działalności czy też wraz ze zmianami w powszechnie obowiązującym prawie, dlatego uprzedzamy, że niniejszy dokument może podlegać aktualizacjom. Jeżeli do przedmiotowych aktualizacji dojdzie, datę ostatniej aktualizacji odnajdziesz na samej górze dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami naszej Polityki Prywatności!      

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Maksel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel z siedzibą w Szczecinie, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się̨ NIP: 8513278124 i numerem REGON: 522729694.
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl lub kierując do Administratora tradycyjną korespondencję na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin.
 3. Korzystanie ze strony internetowej akademiamaliwielcy.pl (dalej: „Strona Internetowa”) oraz z usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Przekazanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie pewnych danych może skutkować brakiem możliwości wykonania określonej usługi, osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań (np. zapis do newslettera).   
 5. Przekazanie przez Ciebie nadmiaru danych, które nie są niezbędne dla wykonania danej usługi, osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań następuje na podstawie Twojej własnej decyzji. Przetwarzanie takich danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: „RODO”). Podanie przez Ciebie nadmiaru danych jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator od Ciebie nie wymagał i których nie chce przetwarzać, a które jednak przekazałeś Administratorowi.
 6. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby przekazane przez Ciebie dane były bezpieczne.
 7. Administrator gwarantuje, że przetwarza dane zgodnie z RODO oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Administrator informuje, że w swojej działalności odpowiedzialnie dobiera podmioty zewnętrzne, celem zapewnienia odpowiedniego standardu bezpieczeństwa przekazanych Administratorowi danych.
 9. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

CELE
I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane
przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na podstawie
wskazanych podstaw prawnych:

CEL

PODSTAWA PRAWNA

zawarcie i wykonanie zawartej umowy,
podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (np. przesłanie oferty lub
wyceny)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

 

 

 

kontakt telefoniczny związany z
realizacją umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

kontakt telefoniczny (przedstawienie
oferty, marketing bezpośredni)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

obsługa formularza kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

prowadzenie profili/stron/grup w
serwisach społecznościowych Facebook i Instagram

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

organizacja wydarzenia online lub
wydarzenia w formie stacjonarnej, a także umożliwienie wzięcia udziału w
wydarzeniu

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

zarządzaniem kontem na Stronie Internetowej
oraz rejestracja użytkownika

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

tworzenie własnych baz danych przez
Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi na reklamację, odstąpienie od umowy  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

przesyłanie powiadomień pocztą
elektroniczną

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

obsługa poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

 

archiwizacja

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

przesyłanie newslettera
                

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

spełnianie obowiązków
podatkowych/księgowych/rachunkowych (np. wystawienie faktury, przechowywanie
dokumentacji księgowej)

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

spełnianie obowiązków
związanych z ochroną danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

 

ustalenie, dochodzenie,
obrona przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług
lub w związku z korzystaniem ze Strony internetowej

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

analiza Twojej
aktywności na Stronie internetowej (tj. analiza danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

administrowanie stroną
internetową

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
(…)

 

dodawanie komentarzy na
stronie internetowej (np. pod wpisami blogowymi)  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

 

dodawanie opinii o
produktach i usługach

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

 

badanie satysfakcji z
oferowanych usług i produktów (np. ankiety)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

 

dopasowywanie treści
wyświetlanych na Stronie Internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz
do nieustannego doskonalenia jakości oferowanych usług i produktów  

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (…)

 

rekrutacja pracowników
(obowiązki związane z rekrutacją pracowników)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów

 

rekrutacja współpracowników

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
(…)

 

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Do wskazanych wyżej celów Administrator może zbierać w szczególności następujące dane osobowe:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres e-mail,
 3. c) numer telefonu,
 4. d) adres zamieszkania,
 5. e) numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej/debetowej,
 6. f) identyfikatory internetowe,
 7. g) dane o lokalizacji,
 8. h) numer PESEL,
 9. i) wiek.

SPOSÓB ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator zbiera i przetwarza, co do zasady, jedynie te dane, które sam podałeś.
 2. Administrator zbiera i przetwarza również te dane, które automatycznie są zbierane dla potrzeb administrowania Stroną Internetową.
 3. Gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia przedmiotowej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dla celów marketingowych oraz dla kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym będzie je profilował, jednak nie będzie to wywoływało wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani też w żaden podobny sposób nie wpłynie znacząco na Twoją sytuację. Zakres profilowania danych osobowych będzie odpowiadał zakresowi badania Twojej aktywności na Stronie Internetowej, a uzasadnieniem dla przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora – prowadzenie działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia poszczególnych celów.

 

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 2. a) prawo do informacji – masz możliwość żądania podstawowych informacji o Administratorze oraz o celu czy sposobie przetwarzania danych osobowych;
 3. b) prawo dostępu do danych osobowych – masz możliwość uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, możesz żądać od Administratora uzyskania dostępu do Twoich danych oraz – w razie zaistnienia takiej potrzeby – uzyskania ich kopii, przy czym kopia zostanie wydana bezpłatnie za pierwszym razem, natomiast przy kolejnych prośbach może zostać na Ciebie nałożona opłata wynikająca np. z kosztów administracyjnych;
 4. c) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – możesz żądać, aby Administrator sprostował Twoje nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnił dane osobowe niekompletne;
 5. d) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – możesz żądać, aby Administrator niezwłocznie usunął Twoje dane osobowe w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 lit. a-f RODO (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cele zostały osiągnięte, cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem); możesz również żądać, aby Administrator poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił Twoje dane osobowe, że żądasz, aby administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, przy czym możliwość skorzystania z uprawnienia do żądania usunięcia danych przez innych administratorów jest uzależniona od możliwości skorzystania z żądania usunięcia danych osobowych przez pierwotnego administratora danych;
 6. e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO (np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania);
 7. f) prawo do przenoszenia danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 8. g) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w dowolnym momencie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora;
 9. h) prawo do wniesienia skargi – jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator informuje, że powyższe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych nie są nieograniczone. W celu zapoznania się z konkretnymi ograniczeniami i wyjątkami Administrator zaleca zapoznanie się z RODO.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Strona Internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera obejmują m.in. adres IP, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.
 3. Logi serwera służą do administrowania Stroną Internetową. Administrator nie wykorzystuje logów serwera do kojarzenia ich z konkretnymi osobami.
 4. Treść logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z działalnością Administratora Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym.
 2. Administrator zapewnia, że starannie wybiera podmioty zewnętrzne z którymi współpracuje, mając na uwadze zapewnienie ochrony Twoich danych osobowych.
 3. Podmioty zewnętrzne, z którymi współpracuje Administrator to m.in.:
 4. dostawca domeny internetowej,
 5. dostawca usługi newsletter,
 6. dostawca usługi płatności online,
 7. podmioty zapewniające narzędzia do analizy aktywności na Stronie Internetowej oraz do kierowania marketingu bezpośredniego,
 8. inne podmioty zaangażowane do obsługi technicznej, administracyjnej lub prawnej: podmiot świadczący usługi księgowe, podmiot świadczący usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi graficzne, prawnicy, podmiot świadczący usługi kurierskie itp.,
 9. urzędy – np. urząd skarbowy.
 10. Administrator korzysta z usług podmiotów takich jak Google, Meta Platforms (Facebook, Instagram), wobec czego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady oraz do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Zarówno Google, jak i Meta Platforms (Facebook, Instagram) gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych wskazanych podmiotów zapoznaj się z politykami prywatności tych podmiotów:
 11. Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 12. Meta Platforms: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

 

TECHNOLOGIE/NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE/COOKIES

Administrator korzysta z następujących narzędzi oferowanych przez podmioty zewnętrzne, które to narzędzia wykorzystują pliki cookies: wtyczki społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube) oraz narzędzia analityczne i marketingowe (Google Analytics, Google Search Console, Facebook Pixel).

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, MATERIAŁY VIDEO, LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

 1. Strona Internetowa zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram. Wtyczka umożliwia bezpośrednie połączenie z profilem na wskazanych serwisach. Wskazane serwisy mogą w ten sposób uzyskać informacje o tym, że odwiedzasz Stronę Internetową ze swojego adresu IP.
 2. Jeżeli odwiedzasz Stronę Internetową, będąc jednocześnie zalogowany na swoich profilach społecznościowych, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Jednakże nawet jeżeli nie jesteś zalogowany na swoich profilach społecznościowych, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
 3. Administrator informuje, że nie dysponuje informacjami od serwisów społecznościowych na temat gromadzonych przez nie danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych Administrator zaleca kontakt bezpośrednio z tymi serwisami oraz zapoznanie się z ich politykami prywatności.
 4. Na Stronie Internetowej umieszczane są również materiały video z serwisu YouTube, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies przez firmę Google. Pliki cookies generowane są automatycznie podczas odtwarzania materiałów video z serwisu YouTube. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj umieszczonego na Stronie Internetowej materiału video.
 5. Na Stronie Internetowej umieszczane są również linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści umieszczone na przedmiotowych stronach. Jednocześnie Administrator zaleca Ci zapoznanie się z politykami prywatności lub regulaminami tych stron.

 

GOOGLE ANALYTICS

 1. Administrator korzysta z usługi Google Analytics. Korzystanie przez Administratora z tego narzędzia umotywowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (marketing własnych produktów i usług).
 2. Google Analytics jest to usługa, która polega na analizowaniu usług i działań internetowych.
 3. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania z danej strony internetowej
 4. Administrator korzysta z usługi Google Analytics w celu dokonania analizy korzystania ze Strony Internetowej i ulepszania Strony Internetowej zgodnie z preferencjami użytkowników Strony Internetowej.
 5. Możesz wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Jednakże wyłączenie przedmiotowej funkcji może ograniczyć Twoje możliwości korzystania ze Strony Internetowej.
 6. Więcej na temat usługi Google Analytics możesz przeczytać na wskazanej stronie: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision.
 7. Uzyskane przez pliki cookies informacje są zwykle przekazywane i zapisywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podmiot zewnętrzny – Google – gwarantuje jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych wskazanego podmiotu zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

GOOGLE SEARCH CONSOLE

 1. Administrator korzysta z usługi Google Search Console. Korzystanie przez Administratora z tego narzędzia umotywowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (marketing własnych produktów i usług).
 2. Google Search Console jest to usługa, która pomaga monitorować pozycję danej strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google oraz dbać o nią i eliminować związane z nią problemy.
 3. Administrator korzysta z usługi Google Search Console w celach analitycznych i statystycznych oraz do pozycjonowania Strony Internetowej w wyszukiwarce Google.
 4. Google Search Console wykorzystuje pliki cookies – pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania z danej strony internetowej.
 5. Możesz wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Jednakże wyłączenie przedmiotowej funkcji może ograniczyć Twoje możliwości korzystania ze Strony Internetowej.
 6. Więcej na temat usługi Google Search Console możesz przeczytać na wskazanej stronie: https://support.google.com/webmasters/answer/9128668?hl=pl.
 7. Uzyskane przez pliki cookies informacje są zwykle przekazywane i zapisywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Podmiot zewnętrzny – Google – gwarantuje jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych wskazanego podmiotu zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

FACEBOOK PIXEL

 1. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel. Korzystanie przez Administratora z tego narzędzia umotywowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (marketing własnych produktów i usług).
 2. Facebook Pixel jest to narzędzie umożliwiające ustalenie, czy odwiedziłeś daną stronę internetową, jak również narzędzie umożliwiające skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie skuteczności tych reklam.
 3. Dane zbierane podczas korzystania przez Administratora z narzędzia Facebook Pixel są anonimowe, jednak Administrator informuje, że dane te mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi przez serwis społecznościowy Facebooka.
 4. Uzyskane dzięki narzędziu Facebook Pixel informacje są zwykle przekazywane i zapisywane na serwerach podmiotu Meta Platforms w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Podmiot zewnętrzny – Meta Platforms – gwarantuje jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych wskazanego podmiotu zapoznaj się z polityką prywatności Meta Platforms: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

NEWSLETTER I FORMULARZ ZAPISU DO NEWSLETTERA

 1. Formularz zapisu do newslettera jest to formularz, który wymaga podania Twoich danych osobowych takich jak imię oraz adres e-mail, zatem w celu wysyłania newslettera będą przetwarzane następujące Twoje dane osobowe: imię oraz adres e-mail.
 2. Podanie przez Ciebie twoich danych osobowych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, jednak niezbędne do wysyłania do Ciebie newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także do wysyłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłaniem newslettera.
 3. Twój zapis do newslettera oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie Ci informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) („zgoda na przesyłanie informacji handlowych”).
 4. W celu zapisu do newslettera jesteś zobowiązany do potwierdzenia chęci zapisu do newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link potwierdzający przesłany na Twój adres e-mail (system double opt-in), który to link otrzymasz po prawidłowym wypełnieniu formularza zapisu do newslettera.
 5. Potwierdzenie przez Ciebie zapisu do newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Tobie informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1648) („zgoda na marketing bezpośredni”).
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 7. Wypisanie się z newslettera polega na kliknięciu odpowiedniego linku przesłanego przez Administratora w wiadomości mailowej.
 8. Po wypisaniu się z newslettera Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed możliwymi roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Przekazane przez Ciebie dane osobowe podczas zapisu do newslettera Administrator może przekazywać następującym podmiotom zewnętrznym:
 10. serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu,
 11. dostawca usługi poczty elektronicznej,
 12. dostawca usługi newsletter,
 13. osoby trzecie, które wspierają Administratora w zakresie wysyłania newslettera, a z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy.
 14. Dostawcą usługi newsletter jest GetResponse Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS: 0000942075, NIP: 9581468984. W celu uzyskania informacji dotyczących ochrony danych osobowych wskazanego podmiotu zapoznaj się z polityką prywatności GetResponse https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci.
 15. W związku z wysyłką newslettera, jak w każdym przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługują Ci następujące prawa:
 16. prawo do informacji,
 17. prawo dostępu do danych osobowych,
 18. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 19. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 20. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 21. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 22. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 23. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 24. Administrator informuje, że wskazane powyżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych nie są nieograniczone. W celu zapoznania się z konkretnymi ograniczeniami i wyjątkami Administrator zaleca zapoznanie się z RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treści umieszczone na Stronie Internetowej są przejawem własnej twórczości intelektualnej Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem i stanowią przedmiot praw autorskich Administratora oraz podmiotów współpracujących z Administratorem.
 2. Administrator oraz współpracujące z Administratorem podmioty nie wyrażają zgody na kopiowanie w całości lub w części treści umieszczonych na Stronie Internetowej bez uprzedniej oraz wyraźnej zgody Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania lub usuwania na Stronie Internetowej komentarzy o charakterze obraźliwym, wulgarnym, komentarzy o charakterze spamu, komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem lub komentarzy zawierających niebezpieczne czy podejrzane linki, co do których istnieje podejrzenie, że będą stanowić niebezpieczeństwo dla Administratora lub osób korzystających ze Strony Internetowej.